Page 30 - Lumea lui Christian

Basic HTML Version

30
LUMEA LUI
CHRISTIAN
www.apho.ro
profesionale, persoana care nu are un loc demuncă, cea
care nu are experienţa profesională sau cea care, deşi
încadrată înmuncă, doreşte reconversie profesională.
Persoanele cu nevoi speciale au dreptul să li
se creeze toate condiţiile pentru a-şi alege şi exercita
profesia, meseria sau ocupaţia, pentru a dobândi şi
menţine un loc de muncă, precum şi pentru a promo-
va profesional.
Încadrarea în munca a persoanelor cu handi-
cap · Legea nr. 76/2002 (actualizata 2016)
· Norme de aplicare a Legii nr. 76/2011
· Legea nr. 448/2006 (actualizata 2016)
1. Beneficiari
Angajatorii care au sub 75 de angajaţi şi înca-
drează în munca pe o perioadă nedeterminată, per-
soane cu handicap, primesc lunar pe o perioadă de
12 luni, pentru fiecare persoană încadrată, o subven-
ţie.
2. Subvenţia
Este o sumă lunară reprezentând un salariu
minim brut pe ţara în vigoare în lună pentru care se
face plată, acordată pentru fiecare persoană încadra-
tă iar această sumă se acordă pe o perioadă de 12
luni. Subvenţia se acorda începând cu data încheie-
rii convenţiei şi va fi dedusa din contribuţia de 2,5 %
pe care angajatorul este obligat să o vireze în contul
bugetului asigurărilor pentru şomaj. În cazul în care
suma cuvenită este mai mare, diferenţa va fi achitata
de către AJOFMprin virament în contul angajatorului.
Convenţia cu AJOFM se încheie după ce au fost înca-
drate în munca persoanele. Suma lunară se acorda
angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de
către persoanele astfel încadrate. Pentru perioada în
care raporturile de muncă sunt suspendate, subven-
ţia nu se acorda. Subvenţia nu poate depăşi 60% din
costurile salariale ale angajatorului, pe o perioadă de
un an de la angajare, aferente persoanelor cu handi-
cap încadrate în muncă.
3. Acte necesare pentru acordarea subvenţiei
· copie după contractul de muncă vizat la ITM
(dacă este cazul);
· carnetul de muncă în original şi copie inte-
grală; · buletinul de identitate original şi copie; copia
buletinului de identitate va fi vizata „pentru confor-
mitate cu originalul”;
· declaraţie tip a angajatorului referitor la nu-
mărul de angajaţi (sub 75) - declaraţie dată într-un
exemplar;
· formularul tip de convenţie - Anexa 9 - com-
plectat în 3 ex.;
· formularul tip - tabel anexă la convenţie -
complectat în 3 ex.;
· declararie a angajatorului, pe proprie răspun-
dere din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu au mai
fost raporturi de muncă sau de serviciu cu persoane-
le încadrate;
· certificat eliberat de comisia de expertiză me-
dicală a persoanelor cu handicap.
4. Obligaţiile beneficiarilor de subvenţii
Angajatorii care încadrează pe durata nedeter-
minată persoane cu handicap, au oblligatia să menţi-
nă raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora
cel puţin 2 ani de la data încadrării în muncă .
Angajatorii vor depune lunar până în data de
25 a fiecărei luni, la AJOFM, odată cu declaraţia lu-
nară privind obligaţiile de plată către bugetul asigu-
rărilor de şomaj, un tabel nominal întocmit conform
modelului prevăzut în anexa 9 din Normele Metodo-
logice de aplicare a Legii 76/2002 însoţit de o copie
după statele de plată şi foaia de prezenţa lunară.
5. Sancţiuni
Angajatorii care încetează din motive imputa-
bile lor raporturile de muncă sau de serviciu ale per-
soanelor astfel încadrate, anterior termenului de 2
ani prevăzut în art. 85 alin. 2 din Legea nr. 76/2002,
sunt obligaţi să restituie, în totalitate către AJOFM
sumele încasate pentru fiecare persoană, plus do-
bânda de referinţă a B.N.R. în vigoare la data încetării
raporturilor de muncă său serviciu
Atenţie! Nu beneficiază de această subvenţie,
angajatorul care în ultimii 2 ani a mai fost în rapor-
turi de muncă sau de serviciu cu persoanele angaja-
te sau care încadrează aceste persoane pe locuri de
muncă devenite vacante ca urmare a încetării rapor-
turilor de muncă.
Care sunt drepturile persoanelor cu dizabili-
tăţi aflate în căutarea unui loc de muncă sau încadra-
te în muncă? Persoanele cu dizabilităţi aflate în căutarea
unui loc de muncă sau încadrate în munca beneficia-
ză de următoarele drepturi:
- cursuri de formare profesională; - adaptare
rezonabilă la locul de muncă; - consiliere în perioada
prealabilă angajării şi pe parcursul angajării, precum
şi în perioada de probă, din partea unui consilier
specializat în medierea muncii; - perioada de probă
la angajare, plătită, de cel puţin 45 de zile lucrătoa-
re; - un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucră-