Page 29 - Lumea lui Christian

Basic HTML Version

29
LUMEA LUI
CHRISTIAN
www.apho.ro
Integrarea socio-profesională a persoanelor
cu dizabilităţi reprezintă o preocupare constantă a
Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Mun-
că, care sprijină dezvoltarea capacităţii de ocupare,
creşterea şanselor de găsire a unui loc de muncă,
prevenirea tuturor formelor de discriminare pre-
cum şi reducerea şomajului în rândul persoanelor cu
dizabilităţi.
Din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din
alte surse alocate conform prevederilor legale, se pot
subvenţiona cheltuieli cu forţa de muncă efectuate în
cadrul unor programe care au ca scop ocuparea for-
ţei de muncă din categoria acestor persoane.
Astfel, angajatorii care încadrează în muncă,
pe durata nedeterminată, absolvenţi din rândul per-
soanelor cu dizabilităţi primesc:
· pe o perioadă de 18 luni, pentru fiecare ab-
solvent, o sumă lunară reprezentând contravaloarea
unui indicator social de referinţă, în vigoare la data
încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului infe-
rior al liceului său ai şcolilor de arte şi meserii;
· 1,2 indicatori sociali de referinţă, în vigoare
la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de
învăţământ secundar superior sau învăţământ post-
liceal; · 1,5 indicatori sociali de referinţă în vigoare la
data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învă-
ţământ superior.
Angajatorii au obligaţia de a menţine raportu-
rile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 3
ani de la data încheierii acestora. În perioada celor 3
ani, absolvenţii pot urma o formă de pregătire pro-
fesională, organizată de către angajator, în condiţiile
legii. Cheltuielile necesare pentru pregătirea profe-
sională vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din
bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de mi-
nimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocupa-
rea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează
cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai
mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, de o primă egală cu un salariu de bază
minim brut pe ţara garantat în plata, în vigoare la
data încadrării. În cazul în care, li s-a stabilit dreptul
la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada
de acordare a indemnizaţiei, în condiţiile sus men-
ţionate, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la
care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expi-
rarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar
fi angajat. Drepturile prevăzute se acordă în condiţiile în
care îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu
pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data an-
gajării. Pentru acordarea acestei prime, persoanele
îndreptăţite trebuie să se prezinte la agenţiile judeţe-
ne pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 60
zile de la data angajării după absolvirea studiilor. În
caz contrar această primă nu mai poate fi acordată.
Angajatorii care, în raport cu numărul de an-
gajaţi, nu au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în
munca persoane cu dizabilităţi, în condiţiile în care
conform legii angajează pe perioadă nedeterminată
persoane din această categorie şi le menţin raportu-
rile de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani, primesc
lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare astfel
de persoană, o sumă egală cu un indicator social de
referinţă în vigoare.
NU beneficiază de aceste facilităţi, angajatorii
care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau
de serviciu cu persoanele pe care le angajează.
Poate beneficia de orientare profesională,
după caz, persoana cu deficienţe care este şcolariza-
ta şi are vârsta corespunzătoare în vederea integrării
Piaţa muncii şi persoanele cu
dizabilităţi
Niculescu Ana-Maria,
Director Executiv Adjunct - AJOFM Gorj
Orice persoană cu dizabilităţi care doreşte să se integreze sau să se reintegreze în munca are
acces gratuit la evaluare şi orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul de handicap.