Page 28 - Lumea lui Christian

Basic HTML Version

28
LUMEA LUI
CHRISTIAN
www.apho.ro
De asemenea factorii amintiţi anterior trebu-
ie să se preocupe şi de elaborarea unor standarde
de calitate care să permită diferenţierea practicilor
profesionale. Standardele profesionale trebuie să
permită, în primul rând, o mai bună elaborare a pro-
gramelor din domeniul integrării în muncă şi în al
doilea rând, trebuie să faciliteze autoanaliza respon-
sabililor de programe şi a participanţilor, astfel încât
să existe o planificare riguroasă care să reflecte re-
alitatea activităţii serviciului de orientare şi plasa-
ment profesional cu persoanele cu dizabilităţi.
Un prim pas în dezvoltarea unui sistem de
standarde care să permită proiectarea, dezvoltarea
şi analizarea programelor în cadrul serviciilor soci-
ale este identificarea principalelor efecte aşteptate
asupra beneficierilor. Ele trebuie să aibă un carac-
ter operaţional şi să permită responsabilului de
program să le poată folosi ca reper fundamental în
structurarea acţiunilor şi secvenţelor de lucru din
cadrul programului de intervenţie.
Principalele efecte aşteptate sunt:
- Să contribuie la creşterea beneficiilor per-
soanelor cu dizabilităţi care primesc servicii sau
programe de abilitare, reabilitare şi integrare pro-
fesională; - Să permită îmbunătăţirea şi dezvoltarea re-
laţiilor cu instituţiile din cadrul comunităţii;
- Să susţină ameliorarea eficienţei programe-
lor de intervenţie;
- Să răspundă priorităţilor stabilite prin poli-
ticile sociale de la nivelul naţional, regional şi local.
Pentru structurarea unui program de inter-
venţie în scopul integrării profesionale a tinerilor cu
dizabilităţi, propunem următoarele repere calitati-
ve, distribuite pe două secţiuni:
1. Prima secţiune cuprinde normative genera-
le de organizare a programelor:
a) Managementul/coordonarea programului
- analizează modelul administrativ aplicat, valorile
după care se ghidează activităţile, structura organi-
zatorică, calificarea personalului;
b) Definirea programului; Strategie şi resur-
se
- identifică populaţia-ţintă, nevoile care trebuie
acoperite, obiectivele propuse, tehnicile şi metodele
utilizate, dotările disponibile şi programele cu care
se poate colabora;
c) Evaluar a niţială şi serviciile oferite
- defi-
nesc serviciile puse la dispoziţie, rezultate pe baza
evaluării nevoilor beneficiarului;
d) Designul şi evaluarea programului
- descrie
conţinutul programului şi caracteristicile sistemului
de evaluare utilizat pentru a compara rezultatele
obţinute cu obiectivele stabilite;
2. A doua secţiune propune un normativ profe-
sional pentru aplicarea programelor care au în vede-
re integrarea profesională a tinerilor cu dizabilităţi.
a) Evaluare şi diagnosticarea tinerilor care vor
beneficia de conţinutul programelor
- aspecte refe-
ritoare la capacităţile reale ale persoanei, traseul
educaţional, motivaţiile şi preferinţele profesionale,
dorinţa de a se integra din punct de vedere social şi
posibilităţile de angajare existente;
b) Abilitarea sau reabilitarea funcţională
- de-
finesc o serie de procese de abilitare sau reabilitare
care constituie un program de servicii coordonate
pentru tratamentul tinerilor cu dizabilităţi şi con-
silierea familiilor acestora, sunt definite, de aseme-
nea, o serie de acţiuni care vizează adaptarea perso-
nală şi socială şi configurează un program orientat
pe dezvoltarea şi exercitarea abilităţilor funcţionale
pe care beneficiarii trebuie să le dobândească pen-
tru a-şi putea exercita rolul de persoană adultă în
cadrul comunităţii;
c) Orientarea şi formarea profesională şi ocu-
paţională
- dezvoltarea abilităţilor profesionale pen-
tru o orientare profesională şi o acţiune formativă
eficientă, în acord cu posibilităţile de inserţie pe pia-
ţa muncii, cu capacitatea profesională şi gradul de
motivare al persoanei dispuse să depună o activitate
productivă;
d) Adoptarea şi integrarea în muncă
- definesc
o acţiune de tranziţie între formarea ocupaţională
sau preprofesională şi angajarea protejată sau se-
miprotejată, considerând că aceasta trebuie să fie
limitată în timp,să fie sistematică şi să orienteze
persoanele către nivelul lor optim de dezvoltare
profesională;
e) Angajarea protejată
- mijloacele care trebu-
ie aplicate în cazul acţiunilor speciale de angajare;
f ) Angajarea cu sprijin
- mijloacele care trebu-
ie aplicate în cazul acţiunilor de angajare cu sprijin
(înţelegând acel ajutor care este oferit persoanelor
cu dizabilităţi care necesită o atenţie specială pentru
a păstra o slujbă remunerată întrun mediu de mun-
că integrator);
g) Programe în întreprinderi, firme obişnuite
-
un set de acţiuni care să contribuie la sensibilizarea
mediului de lucru din aceste unităţi.
Se observa clar ca pentru a integra profesio-
nal un tanar cu dizabilitati este o activitate complexa
care implica multi factori(scoala,familia,comunitate
a,piata muncii,etc)
Activitate didactica in cadrul invatamantu-
lui special este plina de noutati,de provocari,de si-
tuatii deosebite,dar rezultatele sunt de multe ori
uluitoare,satisfactia profesionala e mult mai mare si
astfel efortul depus nu mai are importanta.Astfel au
fost scolarizati multi tineri cu dizabilitati care astazi
sunt cetateni responsabili,integrati in societate,noi
fiind unul dintre acestia.