Page 27 - Lumea lui Christian

Basic HTML Version

27
LUMEA LUI
CHRISTIAN
www.apho.ro
U
na dintre valorile de bază ale societă-
ţii noastre este aceea ca toţi cetăţenii
să aibă un loc de muncă potrivit şi să
primească un salariu decent pentru activitatea pre-
stată. Pentru tinerii cu dizabilităţi, cea mai eficientă
formă de a-şi dobândi calitatea de cetăţean social-
mente util este munca normală sau munca protejată
în mai mare sau în mai mică măsură, în acord cu
posibilităţile fiecăruia.
Conform acestor valori, tinerii cu dizabilităţi
care doresc să desfăşoare activităţi productive tre-
buie să dispună de şansa de a obţine un loc de mun-
că, fără ca pentru acesta să fie nevoite să renunţe
la alte drepturi sau beneficii care le asigură un nivel
acceptabil de existenţă. Asumarea acestor valori va
conduce la realizarea socială, astfel încât să se poată
oferi şanse de angajare şi servicii de sprijin într-un
mediu cât mai normal sau cât mai puţin restrictiv.
Când se vorbeşte despre oferirea de şanse
de profesionalizare şi angajare, trebuie să urmărim
anumite principii cum ar fi:
a) Posibilitatea de alegere individuală
- tinerii
cu dizabilităţi trebuie să fie implicati în tot procesul
de luare a deciziilor care le pot afecta viaţa; trebuie
respectate preferinţele acestora şi trebuie stimulate
integritatea, demnitatea şi dezvoltarea lor persona-
lă, iar serviciile de orientare profesională, consiliere
şi integrare in activităţi productive nu trebuie să fie
diferite de cele oferite persoanelor fără dizabilităţi
b) Asigurarea unui mediu de lucru cât mai
aproape de normalitate
- persoana cu deficienţe an-
gajată trebuie să-şi desfăşoare activitatea într-un
mediu care să îi ofere şanse de integrare în comuni-
tate celor cu deficienţe şi să beneficieze de aceleaşi
condiţii de angajare ca şi aceştia (drepturi, obligaţii,
beneficii).
c) Asigurarea serviciilor de sprijin
- gradul şi
tipul de sprijin trebuie să fie flexibile şi limitate în
timp (în unele situaţii, serviciul poate fi continuu),
în funcţie de nevoile subiectului, astfel încât aces-
ta să poată desfăşura în mod productiv o activitate
profesională semnificativă şi relevantă într-un anu-
mit context social.
d) Elaborarea unor strategii de angajare a ti
nerilor cu dezabilităţi
- desfăşurarea unor programe
care să favorizeze fie angajarea în unităţi de produc-
ţie, fie asigurarea unor condiţii de angajare automa-
tă.
e) Dezvoltarea de relaţii şi parteneriate cu în
treprinderile
- serviciile care consiliază persoanele
cu dizabilităţi (cunoscute sub denumirea de
moni-
tori de angajare
) trebuie să colaboreze cu întreprin-
derile, firmele sau unităţile de producţie pentru a
identifică acele locuri de muncă potrivite nivelului
profesional, tipul şi gravitatea deficienţelor
f ) Colaborarea cu alte agenţii
- la nivel local,
acordul între diverse agenţii trebuie orientarea ast-
fel încât să nu limiteze posibilităţile de tranzacţie de
la şcoală la viaţa adultului.
Sprijinul educaţional, social sau pentru anga-
jare într-un mediu profesional nerestrictiv trebuie
să susţină dezvoltarea individuală a personalităţi;
în acest fel poate creşte gradul de autonomie şi in-
dependenţă personală, integrarea în comunitate şi
gradul de valorizare al acestor persoane. Pentru a
asigura servicii întrun mediu cât mai puţin restric-
tiv posibil, este necesar ca organizaţiile, centrele,
instituţiile sau agenţi economici care acţionează în
domeniu să analizeze serviciile şi programele ofe-
rite, astfel încât activităţile planificate să-i implice
şi pe apropiaţii tinerilor cu dizabilităţi: familie sau
tutorii,consilierii sau alte categorii de specialişti.
Integrarea profesională a
tinerilor cu dizabilităţi
Dobrotă Maria Isabela
Sprijinul educaţional, social sau pentru angajare într-un mediu profesional nerestrictiv trebuie
să susţină dezvoltarea individuală a personalităţi; în acest fel poate creşte gradul de autonomie şi
independenţă personală, integrarea în comunitate şi gradul de valorizare al acestor persoane.