Page 26 - Lumea lui Christian

Basic HTML Version

26
LUMEA LUI
CHRISTIAN
www.apho.ro
Tot în spiritul obiectivelor și priorităților
strategice, CNDR a derulat în cursul anului 2014
numeroase acțiuni de informare, monitorizare,
dialog şi consultare, raliindu-se campaniilor al-
tor organizații din domeniu sau participând la
campanii strategice de influenţare a politicilor
și practicilor în domeniu.
CNDR a elaborat primul raport periodic al
societăţii civile cu privire la punerea în practică
a Convenţiei ONU privind drepturile persoane-
lor cu dizabilităţi, împreună cu numeroşi cola-
boratori, este  focusat pe promovarea valorilor
care ne unesc, respect pentru demnitatea uma-
nă, solidaritate, egalitate de şanse.
GRUPURI DE LUCRU CNDR:
Învăţământ, formare şi ocupare
Dreptul persoanelor cu dizabilităţi de
a avea acces la educație și de a alege sistemul
de învățământ pe care doresc să îl urmeze;
Dreptul de a beneficia (egalitate cu persoane-
le fără dizabilități) de învăţământ de calitate în
ţară şi în afara ţării; Dreptul de a învăța pe tot
parcursul vieții; Conținut educațional accesi-
bil și informații accesibile (Tehnologii de comu-
nicare)/ Școala  și programele de formare acce-
sibile; Monitorizarea măsurilor luate în sectorul
public şi privat, în ceea ce priveşte ocuparea în
favoarea persoanelor cu dizabilităţi;
Informarea angajatorilor sau a altor fac-
tori locali asupra oportunităţilor şi prevederi-
lor legale cu privire la angajarea persoanelor
cu dizabilităţi – iniţiere campanie de informare;
Stimularea interesului şi competenţelor persoa-
nelor cu dizabilităţi în căutarea şi menţinerea
unui loc de muncă – monitorizare. Stimularea
componentei de responsabilitate socială a com-
paniilor şi angajatorilor privaţi care să vizeze
un mesaj pozitiv şi non-discriminant.
Accesibilitate - mediul construit; societa-
tea informațională; transport standarde; fondu-
rile structurale europene; Consultanta şi consi-
liere în adaptarea locului de muncă (amenajare
rezonabilă).
Non discriminare şi incluziune socială –
iniţiere protocol de colaborare cu CRJ (Centrul
de Resurse Juridice) – motivaţie: a fost selec-
tat de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale
(FRA) a UE, pentru monitorizarea şi colectarea
de date care să sprijine fundamentarea de stra-
tegii/politici în sfera antidiscriminarii la nivel
european.
Servicii sociale şi viaţa comunitară – iniţi-
ere colaborare cu IPP (Institutul pentru Politici
Publice), pentru campanii de conştientizare a
nevoii de servicii de calitate.
Proiectele,
programele
şi
acţiuni-
le CNDR se vor concentra pe următoarele dome-
nii prioritare: 1. Acţiuni pentru ocuparea reală a
forţei de muncă a persoanelor cu handicap; (la
sfârşitul anului 2015, Comisia Europeană va
lansa pachetul: Mobilitatea forţei de muncă);
- revizuirea regulamentelor de coordona-
re a securităţii sociale
- revizuirea specială a directivei privind
detaşarea lucrătorilor.
Monitorizarea:
a. barierelor din calea mobilităţii persoa-
nelor angajate cu handicap;
b. Trebuie garantat accesul persoanelor cu
dizabilităţi pe piaţa liberă a muncii;
c. Libertatea de circulaţie.
2. Obţinerea unei legislaţii cuprinzătoare,
care va combate discriminarea împotriva per-
soanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii;
3. Promovarea recunoașterii drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi;
4. Promovarea și realizarea accesului pen-
tru toţi, în special în domeniul transporturi-
lor, mediului construit, informaţiilor și tehnolo-
giei comunicaţiilor;
5. Promovarea participării depline în so-
cietate prin accesul deplin la servicii de calitate
personale și sociale accesibile;
6. Construcţia în jurul CNDR a unei miş-
cări româneşti a organizaţiilor persoanelor cu
dizabilităţi puternică şi unitară (stimularea spi-
ritului asociativ);
7. Cooperare internaţională (European Di-
sability Media şi cooperarea cu organizaţii eu-
ropene, membre EDF, în proiecte comune).