Page 25 - Lumea lui Christian

Basic HTML Version

25
LUMEA LUI
CHRISTIAN
www.apho.ro
M
embru cu drepturi depline
al European Disability Forum,
CNDR este o organizație de tip
federație, fără scop patrimonial, neguverna-
mentală, umanitară, apolitică, non-profit, for-
mată din federații și organizații reprezentative
la nivel național pentru protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu dizabilități.
CNDR are misiunea de a apăra și promova
drepturile şi interesele legitime comune tuturor
persoanelor cu dizabilităţi din România.
Scopul CNDR este de a promova interese-
le private sau de grup ale tuturor persoanelor
cu dizabilități din România şi de  a le proteja
toate drepturile, în conformitate cu  prevede-
rile Convenția ONU, ale Declaraţiei Universale
a drepturilor omului, cu Regulile Standard pri-
vind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu
Dizabilităţi,  Convenţia Naţiunilor Unite privind
Drepturile Copilului, Declaraţia de la Madrid şi
a tuturor celorlalte documente internaţionale
din domeniul dizabilităţii.
CNDR militează pentru construcţia unei
Platforme unificate și puternice a Dizabilității
din România, reprezentativă pentru apăra-
rea drepturilor persoanelor cu toate tipurile
de deficiențe, a celor care se confruntă cu dis-
criminarea sau cu oricare formă de margina-
lizare. CNDR primește în rândurile sale acele
organizații reprezentative la nivel național care
îi împărtăşesc obiectivele și valorile şi pot con-
tribui la apărarea și promovarea drepturilor
celor peste 750.000 de persoane cu dizabilități
din România.
CNDRaurmărit şi arealizatprinactivitățile
desfășurate,  obiective și priorități strategice, în
conformitate cu prevederile sale statutare :
a. Sensibilizarea şi conştientizarea
societății, în vederea schimbării politicilor,
practicilor şi atitudinilor existente faţă de diza-
bilitate, prin activitatea specifică „Accesul la
informație şi reprezentare”, prin activitățile
specifice cu caracter eveniment desfășurate
în București și în alte orașe din țară, prin lu-
ări publice de poziție în cadrul seminariilor,
conferințelor și înâlnirilor la care a participat
prin reprezentanții săi, prin prezența la acțiuni
cu caracter specific, în comunitate.
b. Promovarea persoanei cu dizabilităţi
ca subiect principal al politicilor sociale, autor
al propriei integrări (prin participări şi orga-
nizări de Conferințe, seminarii, workshopuri,
spectacole, ziar online, emisiuni radio-TV );
c. Adoptarea unei legislaţii civile, econo-
mice şi sociale în conformitate cu normele eu-
ropene, în scopul integrării depline a persoa-
nei cu dizabilităţi în societatea românească, cu
drepturi, obligaţii şi şanse egale, ca toţi cetăţenii
ţării; d. Participarea la monitorizarea aplicării
legislaţiei şi a strategiilor în domeniu;
e. CNDR a promovat şi apărat interesele
specifice ale unor organizaţii membre, la cere-
rea acestora;
f. CNDR îşi susţine membrii şi persoanele
cu dizabilităţi expuse cazurilor de discriminare
(acţiuni zilnice – rezolvare petiţii, audienţe, ce-
reri de intervenție în justiţie etc.);
g. CNDR colaborează cu instituţii publice
sau private, cu organizaţii din ţară şi din străi-
nătate, în probleme de interes comun.  
Să ne cunoaştem colegii - Consiliul National
al Dizabilitatii din România (CNDR)
Iustina Radu, Director executiv CNDR