Page 31 - Lumea lui Christian

Basic HTML Version

31
LUMEA LUI
CHRISTIAN
www.apho.ro
toare, acordat la desfacerea contractului individual
de muncă din iniţiativă angajatorului pentru motive
neimputabile acestuia; - posibilitatea de a lucra mai
puţin de 8 ore pe zi, în condiţiile legii, în cazul în care
beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în
acest sens; - scutirea de plată impozitului pe salariu.
În ce condiţii pot munci persoanele cu dizabi-
lităţi? Persoanele cu dizabilităţi au dreptul de a mun-
ci şi de a realiza venituri în conformitate cu preve-
derile legislaţiei muncii, precum şi cu dispoziţiile
speciale din legea privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap. În contextul
încadrării în muncă, persoana cu handicap reprezin-
tă persoana invalidă de gradul III.
Persoanele cu dizabilitti pot fi încadrate în
munca conform pregătirii lor profesionale şi capaci-
tăţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare
în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare
de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului
Bucureşti.
În ce forme se poate angaja o persoană cu
dizabilităţi? Angajarea persoanei cu dizabilităţi în munca
se realizează în următoarele forme:
- pe piaţa liberă a muncii; - la domiciliu; - în
forme protejate.
Formele protejate de angajare în muncă sunt:
- loc de muncă protejat; - unitate protejată au-
torizată. Care sunt unităţile obligate să angajeze per-
soane cu dizabilităţi?
Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele
juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de
angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu diza-
bilităţi într-un procent de cel puţin 4% din numărul
total de angajaţi.
Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele
juridice, publice sau private, care nu angajează per-
soane cu dizabilităţi în condiţiile prevăzute mai sus,
pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoa-
rele obligaţii:
· să plătească lunar către bugetul de stat o
sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim
brut pe ţara înmulţit cu numărul de locuri de muncă
în care nu au angajat persoane cu dizabilităţi;
· să achiziţioneze produse sau servicii de la uni-
tăţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în
suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.
De ce facilităţi beneficiază cei care angajează
persoane cu dizabilităţi?
Unităţile protejate autorizate beneficiază de
următoarele drepturi:
· scutire de plata taxelor de autorizare la înfi-
inţare şi de reautorizare;
· scutire de plată a impozitului pe profit, cu
condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut prin
scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau
pentru achiziţionarea de echipamente tehnologice,
maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau amenajarea
locurilor de muncă protejate, în condiţiile prevăzute
de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completă-
rile ulterioare;
· alte drepturi acordate de autorităţile admi-
nistraţiei publice locale finanţate din fondurile pro-
prii. Angajatorii persoanelor cu dizabilităţi, alţii
decât unităţile protejate, beneficiază de următoarele
drepturi: · deducerea, la calculul profitului impozabil, a
sumelor aferente adaptării locurilor de muncă pro-
tejate şi achiziţionării utilajelor şi echipamentelor
utilizate în procesul de producţie de către persoana
cu handicap;
· deducerea, la calculul profitului impozabil, a
cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap
de la domiciliu la locul de muncă, precum şi a cheltu-
ielilor cu transportul materiilor prime şi al produse-
lor finite la şi de la domiciliul persoanei cu handicap,
angajată pentru munca la domiciliu;
· econtarea din bugetul asigurărilor pentru
şomaj a cheltuielilor specifice de pregătire, formare
şi orientare profesională şi de încadrare în munca a
persoanelor cu handicap;
· o subvenţie de la stat, în condiţiile prevăzute
de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
cu modificările şi completările ulterioare
Bază legală
· Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sis-
temul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocu-
pării forţei de muncă (actualizata 2016)
· NORME METODOLOGICE din 20 februarie
2002 de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind siste-
mul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă
· LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap1) - Republicare (actualizata 2016)